Giftig fisk i Tyrifjorden? fra Direkte Linje – Ringerikes Blad – idag

https://www.ringblad.no/direkte-linje/fisk/tyrifjorden/giftig-fisk-i-fjorden/s/5-45-824740

Prøver av sedimenter i Randselva og grunnen til det gamle fabrikkområdet på Viul viser urovekkende nivået av miljøgifter som kvikksølv og pre-/polyfluorerte forbindelser.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nylig gått ut med advarsel om å spise fisk (spesielt feit fisk) fra vassdraget.

HVEM skal påta seg ansvaret for å rydde opp i svineriet? Forrige eier – Huhtamaki Norway AS? (Brukte store mengder PFAS og kvikksølv i produksjon av pappemballasje med vannavstøtende overflate…) Nåværende eier Quasar Assets Norway AS? (som har/hadde planer om å starte datasenter i fabrikkbygningene på Viul og kjøpte hele greia i oktober 2018?)

Eller AS Viul Tresliperi som iflg Grunnbokutskrift på Kartverket.no solgte området til Quasar?

Hvem eier i så fall AS Viul Tresliperi? Er det ikke et kommunalt aksjeselskap, mon tro? Da har vel kommunene på eiersiden gjennom flere år også et ansvar for den omfattende, og pågående, forurensningen til Randselva og Tyrifjorden?

Vel, her bør politikerne (lokalt, regionalt og nasjonalt) våkne opp!!

Rydd opp i svineriet – én gang for all framtid.

 

RIPPING i Randselva – info fra www.cedren.no

Restaurering av bunnsubstrat med ripping:

Ripping er en effektiv metode til å restaurere gyteplasser og oppvekstområder for ungfisk i regulerte elver med egnet bunnsubstrat og sedimenttransport.

Utfordring
I regulerte elver er sedimentdynamikken ofte redusert. Større finsedimentandel og hardpakkete armeringslag er typisk. Dette fører ofte til dårlige gytehabitater, mindre skjul i elvebunnen, dårligere ungfiskhabitater og redusert ungfiskproduksjon.
Løsningen   I regulerte elver med grus eller rullestein i elvebunnen som er fortettet (armeringslag), sedimentert ned eller begrodd kan rensing av bunnforholdene være en effektiv måte å gjenskape gyteplasser eller skjul. I rammen av Cedren EnviDorr ble det utviklet en metode for å rense og harve elvebunnen.

img_20190430_112106901
Foto:  fiskedama Else Ravneberg.   Elvebånn i Randselva på Slee mai 2019.

Arbeidet gjennomføres med gravemaskin og «ripper».
Ripperen er en «stålklo» som opprinnelig er utviklet for å rive opp tele (teleripper). Gravemaskinen harver elvebunnen med å trekke ripperen gjennom elvebunnen. Dermed blir armeringslag løsnet, finsediment blir mobilisert og tatt av vannstrømmen, mens rullestein og grus blir liggende – med mye hulrom for fisken innimellom.

Bilderesultat for teleripper

Ved ripping etterlignes sedimentdynamikk ved naturlige flommer. I forsøk ble finsedimentet først og fremst transportert til rolige partier (kulper, innsjøer og elvemunnnig) der det var finsedimentbunn fra før og der det det ikke gjorde skade. Men, transport av finsediment bør evalueres og overvåkes når metoden skal anvendes. Ripping krever vedlikehold dersom ikke årsakene til sedimentering og gjengroing fjernes. I forsøk gjort i CEDREN forventes behov for gjentakelsesintervall på 10-20 år. Gjentakelsesintervaller og anvendbarhet av ripping er avhengig av elvemorfologi, sedimenttransport og vannføringsdynamikk. Vedlikeholdsbehovet er mindre i vassdrag med tilstrekkelig store flommer og lav transport av finpartikler (< 1mm), sand og fingrus samt lav eller ingen organisk forurensing.
Bruk  
Ripping er brukt i blant annet Aurlandselva, Frafjordelva, Tokkeåni, Apeltunelva, Steinvikbekken.

Potensial  
Vektet skjul i elvebunnen (som indikerer habitatforhold for ungfisk av laks og ørret, se CEDRENs håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag) kunne mangdobles med metoden.

2017 – CEDREN-innovasjon RIPPING

 

 

Foredrag 23.januar 2017 – fisket etter storørret og -røye i Randsfjorden etter 10 år med tynningsfiske (sik).

Formannskapet var enig med rådmannen i at det bør brukes 50.000 kroner til tynningsfiske av sik i Randsfjorden. Arkivfoto

Hyret inn av Randsfjord Grunneierforening til å snakke om foredelene av tynningsfiske på sik i Randsfjorden. Startet i 2007 etter NIVA fastslo at sik-bestanden i fjorden var forgubbet og overbefolket. Mye liten og mager sik; mye gjeddemark. Pr. 2016 var bestanden kommet opp på nivå med «gamle dager» da det fortsatt var noe kommersielt  fiske etter sik i Randsfjorden. Resultater etter 10 år viser:

 • betydelig mer «stor» storørret.
 • betydelig raskere mellom hver fangst ved trolling spesielt.
 • betydelig bedring av k-faktor på siken – «3 fisk per kilo».

Bakgrunnen for at man startet med slikt tynningsfiske var for å få ned bestanden av sik slik at den kunne få større gjennomsnittsvekt og ha mindre parasitter i seg.

Det er i perioden 2007 til 2013 tatt opp 135 tonn sik fra Randsfjorden, og tynningsfiske har gitt bedre resultater når det gjelder omfanget av parasitter og gjennomsnittsvekt, men gruppen som jobber med dette, mener det fortsatt er behov for å fortsette uttaket av sik.

HELVETES FALL I TOKKEÅI — larsoglars.no

https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.larsoglars.no%2F%3Fp%3D10980&layout=standard&show_faces=false&width=&action=like&font=arial&colorscheme=light

En av landets få gjenværende storørretstammer lever i Bandak i Telemark og bruker Tokkeåi som gyteelv. Bestanden er fåtallig. Gytegroptellingene de siste årene viser noen titalls. Tokkeåi ble regulert på slutten av 1960-tallet. I løpet av 2018 skal konsesjonsvilkårene revideres. I denne forbindelsen har det utviklet seg et storauredrama uten sidestykke i norsk kraftkonsesjonsrevisjonshistorie (nytt norsk…

via HELVETES FALL I TOKKEÅI — larsoglars

VÅRENS ØRRETFOREDRAG — larsoglars

https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.larsoglars.no%2F%3Fp%3D11045&layout=standard&show_faces=false&width=&action=like&font=arial&colorscheme=light

Også i vår holder jeg foredrag om ørretens norgeshistorie og planer og forventninger til årets fiskesesong, Den starter i midten av april og holder gjerne på i rykk og napp til begynnelsen av november. 27. februar – Gjøvik 360 grader Treningsstudio, Jernbaneveien 6, CC. kl. 17.30. Gratis inngang. 14. mars – Sandefjord.…

via VÅRENS ØRRETFOREDRAG — larsoglars

TYNNINGSFISKE — larsoglars.no

https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.larsoglars.no%2F%3Fp%3D11066&layout=standard&show_faces=false&width=&action=like&font=arial&colorscheme=light

Per Arne Amundsen om Takvatnet og hva som hvilket suksessfaktorer som har ligget til grunn. Torsdag 20. februar sto tynningsfiske på dagsorden hos Lars og Lars kvelden i Reviret i Oslo. Per Arne Amundsen fra Universitetet i Tromsø fortalte om Takvatnet i Troms, hvor man på 1980-tallet i løpet av fem års intenst fiske på hundretusenvis…

via TYNNINGSFISKE — larsoglars

Fiskedama har deltatt på dette i januar 2017:

Onsdag 18.januar 2017 – Næringslivets Hus, Oslo – NVE

«Vannkraft og vilkårsrevisjoner»

Konsesjonsvilkårene for cirka 400 norske vannkraftverk skal revideres innen 2022. Bli bedre kjent med vannkraft og vilkårsrevisjoner denne dagen.

NVE logo

Torsdag 19.januar 2017 – Næringslivets Hus, Oslo – Energi Norge

«Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen»

Kurset anbefales til nyansatte, ansatte med endrede arbeidsområder, leverandører og andre som vil ha nytte av god kunnskap om bransjen.
100% av dem som svarte på evalueringen etter Inn i energibransjen, vil anbefale arrangementet videre.

Hovedtemaer som vil bli gjennomgått:

 • Produksjon – Distribusjon – Omsetning – Forbruk
 • Rammebetingelser og utfordringer
 • Ny fornybar kraftproduksjon
 • Kraftnett
 • Kraftmarked
 • Forskning og utvikling

Fredag 20.januar 2017 – Næringslivets Hus, Oslo – Energi Norge

«Inn i produksjon»
gir en grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.

 

En sikker, pålitelig kraftforsyning er viktig i dagens moderne samfunn. Produksjonssystemet i Norge består av om lag 1400 kraftverk med mer enn 2000 aggregat over 3000 dammer. Alt ifra vær og vind, til miljø og fisk og sikkerhet for allmennheten må tas i betraktning ved organisering og drift av dette store systemet.

Hovedtemaer som vil bli gjennomgått:

 • Oversikt om produksjonssystemet i Norge og Europa
 • Vannkraft og vindkraftproduksjon
 • Fra idé til utbygging (Sentrale lover og forskrifter)
 • Hydrologi
 • Hva bestemmer kraftprisen
 • Miljøutfordringer
 • Aktuelle utfordringer innen produksjon

Målgruppe:
Alle som ønsker å lære mer om hvordan kraftproduksjonssystemet virker.
Kurset er frittstående, men bygger videre på kurset Inn i energibransjen

Klart for NJFF sitt seminar om Storørret på Lillehammer – 23-24.11.2016

stororret-gytepar-arnt-mollanSeminar om STORØRRET på Lillehammer 23-24.11.2016

Hardt regulerte vassdrag er fellesnevner for storørretens problemer mange steder. NJFF samler nå flere av miljøene som er engasjert i sårbare storørretbestander. Konferansen er aktuell for alle med interesse for storørreten.
Tidligere leder av Villaksutvalget, Fredrik Rieber-Mohn åpner konferansen med spørsmålet om hvorfor er det på tide med en storsatsing for storørreten.

Morten Kraabøl, både forsker og sportsfisker, tar for seg hva en storørret faktisk er og hvor vi finner den. Helge Axe Dyrendal redegjør for Miljødirektoratets planer for fremtidig forvaltning.

Videre blir det «tilstandsrapporter» fra Tokkevassdraget, Tyrifjorden og Mjøsa.

Älvreddarna forteller om erfaringene fra Sverige når det gjelder muligheter og handlingsrom i regulerte vassdrag.

Fotograf og filmkunstner Arnt Mollan har over lang tid fotografert og filmet storørret i forskjellige vassdrag. I forbindelse med middagen onsdag kveld, viser han bilder og unike filmopptak av den fantastiske storørreten.

Myndighetene endelig på banen

Ivaretagelse av storørretstammene er et prioritert satsingsområde for NJFF, som sammen med flere andre har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet (KLD). Der ber vi om at det settes ned et utvalg etter modell av Villaksutvalget, for å utrede situasjonen for storørretstammene og foreslå kompenserende tiltak.

Departementet sier i sitt svar til NJFF at de vil utarbeide en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge. Dette forutsetter et oppdatert kunnskapsgrunnlag både med tanke på bestandsstatus, trusselfaktorer og udekkede overvåkings- og kunnskapsbehov.

Storørreten – en glemt nasjonalskatt
Nå arrangerer NJFF egen konferanse om storørreten:

Tid: 23-24/11-2016 (fra lunsj til lunsj)
Sted: Scandic Victoria Hotell, Lillehammer
Målgruppe: Storørretentusiaster, forvaltning og forskere
Deltakeravgift: Det er ingen deltakeravgift og arrangøren dekker middag onsdag 23.nov.
Dagpakker inkl. lunsj: kr. 480,- per dag. NJFF dekker kostnadene for dagpakker til de først 50 som melder seg på.
Overnatting: Enkeltrom: 1190,- inkl. frokost. Dobbeltrom kr. 1390,- Inkl. frokost. Gjøres opp individuelt ved avreise.
Påmeldingsfrist: 1. november. Bindende påmelding.
.