Fiskesymposium 2016 ved Energi Norge

Denne uka deltar fiskedama  på vannkraftbransjens Fiskesymposium 2016.
Tirsdag og onsdag. Fokus er miljø & regulerte vassdrag.
All ære til Energi Norge for initiativet og godt sammensatt program.

Dersom vi som nasjon skal bøte på alle ulempene ved fossil energi (som vi har produsert, solgt og levd godt på i mange år) ved å forsyne EU med ren, fornybar energi
og være EU sitt ‘Grønne batteri’… ja da er det på tide å feie for egen dør og gjøre vannkraft både utslippsfri OG miljøvennlig.

Gjenstår å se om bransjen tar miljø på alvor og bretter opp arma. Vi vet vel alle hvor landet ligger… Fiskedama gleder seg til ‘fiskesymfonien’ denne uka  🙂

Fiskedama er på Øst-Vest konferansen idag :)

 

 

Erna Solberg - bilde - Øst-vest konferansen

 

Med Erna Solberg i spissen fokuseres handler konferansen om  den samfunnsøkonomiske nytten ny Ringeriksbane og E16, samt videre utvikling av E16 Arna-Voss og Vossabanen har. Det største innen samferdsel siden Bergensbanen ble bygget, menes det.

Fiskedama  følger med 🙂 Den raske utviklingen av Ringeriksregionen vil helt sikkert påvirke Storørretstammen i Tyrifjorden og Randselva. Vi får sørge for at påvirkningen blir så GOD som MULIG.

Øst-Vest konferansen på Klækken Hotell, Ringerike.

 

 

Spørsmål til & svar fra Statsråd Vidar Helgesen

Fiskedama driver med fisk & vann & slikt 🙂
Her er ett resultat:

Svar fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på skriftlig spørsmål på Stortinget via Ap-rep Laila Gustavsen.

Spørsmål:
Laila Gustavsen (A): Er statsråden enig i at det er behov for en gjennomgang av storørretens situasjon i Norge og ta initiativ til å sette ned et storørret-utvalg?

Svar:
Vidar Helgesen: Jeg har i det siste registrert et økt engasjement for storørretbestandene våre. Blant annet var storørret et tema da energi- og miljøkomiteen behandlet statsbudsjettet for 2016, jf. Innst. 9 S (2015-2016). I innstillingen viste energi- og miljøkomiteen til at det er viktig å bevare gjenværende storørretstammer.

Klima- og miljødepartementet har nylig bedt Miljødirektoratet utarbeide grunnlaget for en tiltaksplan for vill laksefisk. Planen vil bl.a. baseres på kvalitetsnormen for villaks og skal belyse status og påvirkninger på laksebestandene våre. I denne sammenhengen vil det også være naturlig å vurdere situasjonen for storørreten. Departementet jobber med nærmere avklaringer av planen.

Klima- og miljødepartementet har mottatt et brev fra blant annet Ringerikes Sportsfiskere og Norges Jeger- og Fiskerforbund med forslag om å nedsette et storørret-utvalg. Brevet er for tiden til behandling i departementet og vil bli besvart så snart som mulig.

Kult! Synes vi som ivrer for Storørret!

Kamp for storørreten – NJFF.no

fra http://www.njff.no

Det pågår en kamp for storørreten i disse dager. Mange storørretstammer er sårbare, og det trengs et samlet trykk på saken.
Gjedda sprer seg oppover Telemarksvassdraget, og kan på sikt true verdifulle storørretstammer lenger opp i vassdraget. Det er bygget elektriske fiskesperrer ved Hogga sluse. Dessverre virker ikke sperrene optimalt, og nå har fylkesmannen varslet stenging av sperrene. Saken er på høring.

Kviteseid JFF reagerer sterkt på fylkesmannens forslag om å stenge, og har i stedet bedt om at kanalen stenges for all ferdsel for å hindre en økologisk katastrofe med spredning av gjedda videre oppover. Her kan du se en NRK-sak om dette, som også var referert på NRK Østafjells TV. Saken er også referert i Telemarks-avisa​ (krever innlogging).

NJFF Telemark har invitert lokalforeninger i regionen til møte for å diskutere saken. NJFF Sentralt vil delta.

Prioritert for NJFF​
Ivaretagelse av storørretstammene er et prioritert satsingsområde for NJFF, som sammen med flere andre har sendt en henvendelse til Klima- og miljødepartementet. Der ber vi om at det settes ned et utvalg à la villaksutvalget, for å utrede situasjonen for storørretstammene og foreslå kompenserende tiltak.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fikk også spørsmål om dette fra Laila Gustavsen fra Arbeiderpartiet. Spørsmålet og hans svar kan du lese på Stortingets nettsider.

Storørret på tinget – NJFF.no

fra http://www.njff.no

NJFF møtte klima- og miljøministeren
Publisert 24.02.2016 12:54Oppdatert 24.02.2016 13:18

Ledelsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund hadde nylig et kontaktmøte med klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Jakt og fiske er ikke hans sterkeste side, men han lyttet til våre budskap og innrømmet at han var inne i en bratt læringskurve.
NJFF møtte klima- og miljøministeren
NJFFs forbundsleder Runar Rugtvedt sammen med Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Foruten en generell informasjon om Norges Jeger- og Fiskerforbund som landets talerør for jakt- og fiskeinteresserte, fikk også Helgesen en gjennomgang av flere saker av betydning for NJFF.

​​Innlandsfiskeforvaltning
Etter at innlandsfiskeravgift ble borte har det vært en markant nedgang i aktiviteten på innlandsfiskesektoren. Bortfallet av lokale stimuleringsmidler har satt en stopp for mye, god lokal aktivitet. Dette er godt dokumentert av NINA i rapporten med det treffende navnet «Det ble så stille..»
I særdeleshet har dette fallet i aktivitet rammet en del storørretstammer, og NJFF påpekte behovet for mer fokus på dette området. Det er nylig sendt et brev til departementet med ønske om at det settes ned et utvalg à la villaksutvalget, for å utrede situasjonen for storørretstammene og foreslå kompenserende tiltak. Ministeren skal i tillegg svare på et spørsmål om dette i Stortingets spørretime. Det ble ikke lovet noe i møtet, men vi avventer videre framdrift her.

Vilkårsrevisjoner i vassdra​​​gene
Vi er inne i en omfattende runde med revisjon av de vilkår som er gitt i en rekke vassdrag i forbindelse med vannkraftutbygginger. Det er en gylden anledning til å foreta miljøforbedringer i vassdragene, men NJFF påpekte at så langt, etter at en håndfull konsesjoner var ferdigbehandlet, var vist nedslående liten vilje til å hente ut noen miljøgevinst. Årdalsvassdraget i Rogaland ble brukt som et skrekkens eksempel, der man i 17 år (!) har utredet og arbeidet med å se på gode alternativer fra både lokale myndigheters side, og ikke minst med en stor lokal frivillig innsats, og så ender saken med total avvisning i Olje- og energidepartementet. Ministeren merket seg frustrasjonen og understreket at man bør søke løsninger som gir gode løsninger for både regulant og miljø-interessene.

Ville laksefisker
Helgesen deltok på det nylig avholdte Altaseminaret, der han hadde fått med seg et godt faktagrunnlag, og også notert seg et brennende engasjement fra kongen til deltagerne. Departementet er godt kjent med NJFFs syn i saken.